Μήτσιου Χ. Νικόλαος Λογοθεραπευτής - Ειδικός Παιδαγωγός

Τραυλισμός

Τραυλισμός και καθυστερημένη ακουστική ανατροφοδότηση μέσω της
Στερεοφωνικής Τρισδιάστατης επεξεργασίας ήχου και ομιλίας σε
πραγματικό χρόνο.

⇒ Τι συμβαίνει όταν αλλάζετε το ακουστικό περιβάλλον της ροής της ομιλίας ενός ατόμου που τραυλίζει;
Παρατηρούμε ότι η εισαγωγή ιδίων ήχων που εμποδίζουν τον ομιλητή (παιδί ή
ενήλικα) να ακούσει τη δική του φωνή και να χειριστεί τον ήχο της φωνής του πριν
την ακούσει – μπορεί να βελτιώσει την ροή της.

⇒ Πλέον με την εφαρμογή της τεχνολογίας που χρησιμοποιούμε για την αποκατάσταση της ροή της ομιλίας σε παιδιά και ενήλικες μέσω της Στερεοφωνικής Τρισδιάστατης Επεξεργασίας ήχου και ομιλίας σε πραγματικό χρόνο ( Μήτσιου Ν. Μεβουλιώτης Γ.) και την καθυστερημένη ακουστική ανατροφοδότηση που εφαρμόζουμε, εισάγοντας ειδικά ηχητικά φίλτρα μεταξύ της παραγωγής ομιλίας και της ακουστικής αντίληψης του ατόμου που τραυλίζει μπορούμε να πετύχουμε καθυστέρηση του ήχου από 60 -110 m/sec και παρατηρήσαμε ότι μπορεί να μειώσει τον τραυλισμό κατά περίπου 70% κατά την διάρκεια της συνεδρίας.

⇒ Η χρήση της καθυστερημένης ακουστικής ανατροφοδότησης για τη μείωση των συμπτωμάτων του τραυλισμού δεν απαιτεί προηγούμενη εκπαίδευση και συνειδητή προσπάθεια. Δεν οδηγεί σε μη φυσιολογική ομιλία.

   Το άτομο (παιδί η ενήλικας) μπορεί να διατηρήσει έναν αργό ρυθμό ομιλίας καθ’ όλη την διάρκεια της συνεδρίας δημιουργώντας εκείνες τις προϋποθέσεις για την δημιουργία νέου ρυθμού ομιλίας.

⇒ Ως εξειδικευμέν οι στην εφαρμογή της καθυστερημένης ακουστικής ανατροφοδό τησης λαμβάνουμε υπόψιν την συμπτωματο λογία του τραυλισμού του ατόμου ( παιδιού ή ενήλικα).

⇒ Μπορούμε να ρυθμίσουμε την συσκευή από τα 200 m/sec έως τα 50 m/sec και ταυτόχρονα να είναι ενεργοποιημένα και άλλα ηχητικά φίλτρα , ανάλ ογα με τις διατ αραχ ές που συνυ πάρχ ουν. Αρχικά, η καθυστέρηση μεταξύ ομιλίας και ακουστικής αντίληψης μπορεί να είναι 200 m/sec επιβραδύνοντας τον ρυθμό ομιλίας του ατόμου ώστε να πετύχουμε βελτίωση της ροής της ομιλίας. Σταδιακά γίνεται μείωση του χρόνου της καθυστερημένης ακουστικής ανατροφοδότησης και κάτω από τα 50m/sec καθώς ο στόχος είναι η μείωση της εξάρτησης από την συσκευή, αύξηση της αυτοπεποίθησης για αυτόνομη ομιλία και δημιουργία νέου προτύπου ομιλίας.